Vállalkozási Feltételek A

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK ÉS ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

   „A” kategóriás képzésre vonatkozóan

 

Képzőszerv megnevezése: Belvárosi Autósiskola KFT
Székhelye: 3530 Miskolc, Mártírok utcája 1.Fsz.15.
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 05-09-032277
Képzési engedély száma: KGHF/106709-1/2019-ITM
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004623
Iskolavezető neve: Sikerle István Zsolt
Iskolavezető igazolvány száma: 11232
Ügyfélfogadó címe: 3530 Miskolc, Mártírok utcája 1.Fsz.15 .
Ügyfélfogadás időpontja: Kedd,csütörtök 13-17 óráig
Telefonszám: 06-30/235-1317
E-mail: info@belvarosiautosiskola.hu
Web: www.belvarosiautosiskola.hu

 

OKTATÁSI HELYSZÍNEK

Elméleti oktatás: 3530 Miskolc, Mártírok út 1.
Rutinpálya: Felsőzsolca Állomás u. 44

 

Tisztelt ügyfelünk!

Megköszönöm bizalmát, hogy autósiskolánkat választotta abból a célból, hogy szolgáltatásaink igénybevételével felkészült járművezetővé váljon. Ezúton szeretném részletesen tájékoztatni „A” kategóriás járművezetői tanfolyamaink beiskolázási feltételeiről, a tanfolyamaink menetéről, a vizsgáztatás rendjéről, az Ön, ill. iskolánk jogairól, kötelességeiről és egyéb szolgáltatásainkról.

 

Képzésre az vehető fel, aki:

 • A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte (24 éves), vagy tanfolyami képzés esetében annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (23.5 éves).
 • A vizsgára bocsátás feltételeiről – külön jogszabályban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről – igazoltan tájékoztatásban részesült.
 • A képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik.

Nem magyar állampolgárokra vonatkozó előírások:

Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van,
valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon
tartózkodott.
A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó
harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által
kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

Tanfolyamra való felvétel módja:
Tanfolyamra jelentkezhet ügyfélfogadó helyiségünkben, telefonon, Interneten vagy az előre meghirdetett tanfolyam-megnyitóján.
Szolgáltatásunkról írásbeli szerződést kötünk Önnel, melynek egy példányát átveszi tőlünk, illetve átadjuk az „Írásos tájékoztató” és a „Vállalkozási feltételek” egy példányát.

Elméleti oktatás

A” kategóriás képzés:
Közlekedési ismeretek:16 óra, Járművezetés elmélete: 4 óra, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

Elméleti tanfolyam díja:

 • „A” kat.: 45 000 Ft.

 

A hallgató az elméleti tandíj összegét a képző szerv iskolavezetőjénél, illetve ügyfélfogadási időben személyesen, vagy megbízottja által az iskola megbízott ügyintézőjénél rendezheti. 
Az elméleti tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 45 perc, a tanórák között 10 perc szünetet tartunk. A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A kötelező óraszámok 10%-nál magasabb óraszámú hiányzást pótolni kell.

Elméleti vizsgára az bocsátható aki:

 • ki a tanfolyam elméleti részét igazoltan (az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni) elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el
 • a képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályokban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek
 • az életkori követelményeknek megfelel „A.” kategóriás képzés esetében a 24 éves, és az előírt életkoránál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette (elméleti vizsga vizsgadíja: minden kategóriában és tárgyanként 4600 Ft)
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül nem jelenik meg elméleti vizsgán ill. tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára! 
  A vizsgákon személyi azonosságát, hitelt érdemlő módon (személyi igazolvány, útlevél) igazolni kell!

 

 • Elméleti vizsga

A közúti járművezetők elméleti vizsgája kizárólag számítógépes elméleti vizsga (SZEV) formájában bonyolítható le. A rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat.
Kivételt jelent:

 • a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag, a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet
 • az egészségügyi állapotából következően – igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat
 • a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy magyar jelnyelven, jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet

A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz!

Elméleti vizsga vizsgaideje:

 • „A” kat.: 55 perc, kérdések száma: 55, elérhető pontszám: 75 megengedett hiba: 10
 • Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után pótvizsgázhat vizsgadíj ellenében.

Gyakorlati oktatás

A járművezetési gyakorlat oktatása csak a tanuló nevére kiállított, a közlekedési felügyelőség által hitelesített vezetési karton birtokában kezdhető meg.
A gyakorlati oktatás két részből tevődik össze:

 • Alapoktatás:

A jármű biztonsági ellenőrzésére, technikai kezelésére, valamint a manőverezési feladatok elsajátítására irányuló oktatás.
Alapoktatás minimális kötelező óraszáma:

 • „A” kat.: 10 óra
  • „A” kat. („A2″ alkat. megszerzését követő két éven belül): 4 óra
  • „A” kat. („A2″ alkat. megszerzését követő két éven túl): 2 óra
  • „A” kat. („A1″ alkat. megszerzését követő két éven belül): 6 óra
  • „A” kat. („A1″ alkat. megszerzését követő két éven túl): 4 óra
 • Főoktatás:

A főoktatás csak sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető el.
Főoktatás minimális kötelező óraszámai:

 • A” kat. (városi vez.:11 óra, országúti vez.: 5 óra): 16 óra
  • „A” kat. („A2″ alkat. megszerzését követő két éven belül) városi vez.: 4 óra, országúti vez.: 4 óra
  • „A” kat. („A2″ alkat. megszerzését követő két éven túl): városi vez.: 4 óra, országúti vez.: 2 óra
  • „A” kat. („A1″ alkat. megszerzését követő két éven belül): városi vez.: 8 óra, országúti vez.: 2 óra
  • „A” kat. („A1″ alkat. megszerzését követő két éven túl): városi vez.: 4 óra, országúti vez.: 2óra

Kötelező menettávolságok:

 • „A” kat.: 390 Km
  • „A” kat. („A2″ alkat. megszerzését követő két éven belül) 180 km
  • „A” kat. („A2″ alkat. megszerzését követő két éven túl): 120 km
  • „A” kat. („A1″ alkat. megszerzését követő két éven belül): 240 km
  • „A” kat. („A1″ alkat. megszerzését követő két éven túl): 150 km

Gyakorlati oktatás díja:

 • „A” kat.: 75 000 Ft.
 • „A” kat. („A2″ alkat. megszerzését követő két éven belül): 30.000 Ft.
 • „A” kat. („A2″ alkat. megszerzését követő két éven túl): 30.000 Ft.
 • „A” kat. („A1″ alkat. megszerzését követő két éven belül): 30.000 Ft.
 • „A” kat. („A1″ alkat. megszerzését követő két éven túl): 30.000 Ft.

Különleges rendelkezések:

„A” kategóriás gyakorlati oktatásban a tanulók, csak megfelelő öltözetben vehetnek részt.

 • Magas szárú csukott cipő vagy csizma
 • Protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki
 • Protektoros kesztyű
 • Szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)
 • Szabványos, fejméretnek megfelelő motorkerékpáros bukósisak

, „A”, kategóriás képzés esetében a járműkezelési vizsgáztatás december 1-je és március 1-je között szünetel. November hónapban az időjárási viszonyokra tekintettel, a vizsgák megtartásáról a NKH jogosult dönteni.

A gyakorlati oktatást a következő típusú gépjárművel végezzük:

 • Suzuki

 

 • A hallgató az gyakorlati tandíj összegét a képző szerv iskolavezetőjénél, illetve ügyfélfogadási időben személyesen, vagy megbízottja által az iskola megbízott ügyintézőjénél rendezheti.
 • Pótóra díja: 3. 500 Ft/óra. A hallgató pótóra igényét a képző szerv iskolavezetőjénél, illetve ügyfélfogadási időben személyesen, vagy megbízottja által az iskola megbízott ügyintézőjénél jelezheti, rendezheti.
 • A gyakorlati oktatás tanóráinak időtartama 50 perc. Az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható, főoktatás során naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra között minimálisan 1 óra szünettel kell szervezni.

 

 • Gyakorlati vizsgára az bocsátható aki:

 

 • a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte ( 24 éves)
 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy elméleti vizsgakötelezettség alól mentesül
 • a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette

(Járműkezelési vizsga vizsgadíja: ,„A” : 4700 Ft.) ( Forgalmi vizsgadíja: 11000 Ft)

 • forgalmi vizsgát megelőzően sikeres járműkezelési vizsgát tett
 • a kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette

Amennyiben a tanuló az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsga kezdetétől számított huszonnégy hónapon belül nem teszi le sikeresen gyakorlati vizsgáit, akkor újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet! 
Az tanuló, aki mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie.

 

Gyakorlati vizsga

Járműkezelési vizsgára:
Vizsga helye: KAV KRESZ Park, Miskolc Pozsonyi u. 6.

ill. Felsőzsolca Állomás u.44
„A”,
Teljes vizsgaidő: 20 perc
Feladatok végrehajtására bizt. maximális idő: 15 perc

Forgalmi vizsga:
Vizsga helye: Miskolc, József Attila út 20. sz.
, „A”
Teljes vizsgaidő: 50 perc
Feladatok végrehajtására bizt. maximális idő: 40 perc

Az utolsó gyakorlati órában próbavizsgán felmérjük felkészültségét, ha a kellő eredményt nem éri el, pótórákkal egészítheti ki a gyakorlást.
A vizsgákon személyi azonosságát, hitelt érdemlő módon (személyi igazolvány, útlevél) igazolni kell!
Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap elteltével pótvizsgázhat vizsgadíj ellenében.
Pótvizsgázni négyszer lehet, az ötödik sikertelen vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton (PÁV) kell részt vennie. Helye: 1082 Budapest,

Vajdahunyad út 45.

 

Tanuló jogai:

a befizetett tanfolyamdíj ellenében a kötelezően előírt elméleti órákat végighallgatni és a kötelezően előírt órákat levezetni,
– az elméleti órák végighallgatása után elméleti vizsgát tenni, a gyakorlati vezetés után gyakorlati vizsgát tenni,
– más képző szervnél folytatni tanulmányait, az addig teljesített oktatásról 3 napon belül képzési igazolást kapni,
– anyagi vagy egyéb okból szüneteltetni tanulmányait, figyelembe véve a vizsgára bocsátás feltételeinél megszabott határidőket.

Tanuló kötelezettségei:
– az elméleti oktatáson részt venni, az elmaradt órákat pótfoglalkozáson pótolni,
– a tanterem állapotát és berendezéseit megóvni, az intézmény külön rendelkezéseit betartani, az okozott kárt megtéríteni
– a gyakorlati oktatásnál az előre egyeztetett oktatási helyszínen megjelenni, az oktatásra maximum 20 percet várni,
– az oktató utasításait képességeitől függően végrehajtani,
– az oktató jármű belső tisztaságát és berendezéseit megóvni,
– a szerződés felbontását a szolgáltatóval írásban közölni,

Szolgáltató kötelessége:
– az oktatás a hatályban lévő jogszabályok alapján végzi,
– a vizsgákat megszervezni,
– a gyakorlati vezetést a tanulóval legalább 24 órával előtte egyeztetni,
– a tanulóra a gyakorlati vezetés helyszínén 15 percet várni.
Szolgáltató jogai:
– a szerződésben rögzített tanfolyamdíjra a részletezés szerinti módon és időben igényt tartani,
– nemfizetés esetén az oktatást szüneteltetni,
– gyakorlati oktatáson, ha a tanuló az előre egyeztetett helyen és időben nem jelenik meg, – és ezt előre 24 órával nem jelzi oktatójának – a kiesett óra megvételére kötelezzük.

Miután valamennyi vizsgáját sikerrel teljesítette, a vizsgaigazolást a vizsga után 3 munkanap elteltével átveheti a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága, Miskolc József A. út 20. sz. alatt (első emelet).
A vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

 • az elsősegély- nyújtási ismeretek megszerzésének a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással történő igazolása
 • az alapfokú iskolai végzettség hitelt érdemlő igazolása

Majd a vizsgaigazolással a vezetői engedély kiadására irányuló kérelmét személyesen bármely Közlekedési Igazgatási hatóságnál (okmányirodában) elő lehet terjeszteni

Közúti elsősegély-nyújtási ismeretek:

A megszerzését tanúsító, igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezetei adják ki.
A vizsga díja: 8200 Ft.
Az igazolás megszerzése nem tanfolyamköteles, de igény szerint iskolánk segítséget nyújt a felkészülésben.
Elsősegély-nyújtási ismeretek tandíja: 11.000 Ft.
Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvos-tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják.
Az iskolai végzettséget, tanúsító okiratot a járművezetői vizsgabizottság vezetőjének kell bemutatni.

Iskolánk tevékenységét engedélyező hatóság:

 • Innovációs és Technológiai Minisztérium 1011 Budapest, Fő út 44.-50.

Közúti Gépjárműközlekedési Hatósági Főosztály Postacím:1440 Budapest,Pf.1

 

A tanfolyam ideje alatt felmerülő problémáival, panaszaival, bizalommal forduljon az iskola vezetőjéhez. Amennyiben a problémája nem rendeződik, panasszal fordulhat felügyeleti szerveinkhez:

 • Innovációs és Technológiai Minisztérium 1011 Budapest, Fő út 44.-50.

Postacím: 1011 Budapest, Pf.1.

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

3527 Miskolc,József A. út 20. tel.: (46) 500-010

 • Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

3525 Miskolc Városház tér 8. tel.: (46) 512-709

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

3530 Miskolc, Mindszent tér 3. tel.: (46) 513-200   (46) 513-203

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

3530 Miskolc, Meggyesalja út 12. tel.: (46) 506-071

 

 

Ezúton megköszönjük, hogy képzőszervünk szolgáltatásait kívánja igénybe venni, bízunk abban, hogy szolgáltatásaink színvonalával kiérdemeljük bizalmát.
Eredményes tanulást és sikeres vizsgákat kívánunk!

 

Sikerle István Zsolt

iskolavezető

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ Adatvédelmi beállítások További információ a cookie-kezelésről